Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Zobacz więcej o artykule

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla

Napisał: Sektor publiczny w praktyce

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911) spowodowało, że jednostki sektora finansów publicznych muszą zaktualizować dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie:
- podstawy prawnej,
- zmian odnoszących się do działalności danej jednostki oraz
- przeprowadzonej oceny dotychczas stosowanych zasad. Wydanie nowego rozporządzenia wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania zasad rachunkowości do:
- zmian ustrojowych w jednostkach samorząd terytorialnego wprowadzonych przez ustawę z 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
- potrzeb wskazywanych przez jednostki stosujące te przepisy w praktyce oraz przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zmieniono zapis konta 403 Podatki i opłaty (do katalogu ewidencjonowanych na tym koncie opłat dodano również składki i wypłaty do organizacji międzynarodowych). Doprecyzowano opis do konta 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponadto w związku z reorganizacją (konsolidacją) organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów – likwidacją urzędów skarbowych jako jednostek budżetowych – wprowadzono konto 235 Rozliczenie dochodów budżetowych z tytułu podatków. Opracowanie jest pomocą w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości, w jaki sposób również w przyjęciu odpowiednich rozwiązań ewidencyjnych dla jednostek sfery budżetowej. Specyfika sektora finansów publicznych wpływa bowiem niekiedy na odmienne ujmowanie zdarzeń (operacji gospodarczych) w porównaniu z innymi jednostkami objętymi ustawą o rachunkowości. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób, które zawodowo zajmują się rachunkowością budżetową – kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych sfery budżetowej. Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawiamy w poradniku. A zwieńczeniem będzie wskazanie możliwych rozstrzygnięć wydawanych przez organ w wyniku weryfikacji taryf, ich konsekwencji oraz sposobów kwestionowania decyzji organu regulacyjnego.