Raport o stanie JST obowiązek przedstawiania raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa

Zobacz więcej o artykule

Raport o stanie JST obowiązek

Napisał: Bartosz Wilk

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).
Publikacja składa się z dwóch części:

część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Opracowanie zawiera:

rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Zmiany uwzględnione w najnowszym, XIX wydaniu „Komentarza…”:

dodano nowe konto 074 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych” – jest to autorska propozycja utworzenia dodatkowego konta w związku z wydaniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności;
wprowadzono nowe zagadnienia związane z gospodarką finansową jednostek sektora finansów publicznych, np.: ewidencja rozliczenia pozabudżetowego środków państwowych funduszy celowych w jednostkach samorządu terytorialnego, zadłużenie jst;
treść komentarzy rozszerzono o zasady ewidencji zdarzeń związanych z ogólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi – leasingiem finansowym i operacyjnym z punktu widzenia rachunkowości budżetowej;
uwzględniono zmiany związane z ujęciem podatku od towarów i usług (VAT) w związku z ważnymi nowelizacjami przepisów podatkowych (w 2019 r. uchwalono wiele istotnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w tym przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji deklaracji VAT-7 i in.).
Stan prawny – 1 stycznia 2020 r. Raport o stanie JST obowiązek przedstawiania raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa Kadencja władz samorządowych 2018–2023 funkcjonuje w nowych realiach prawnych, nakreślonych przez przepisy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Nowością jest obowiązek przedstawiania raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa, debatowania nad nim oraz głosowanie w sprawie udzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania. Pierwsze raporty i ich rozpatrywanie przyniosły wiele dobrych i złych praktyk w tym względzie. Publikacja analizuje doświadczenia pierwszych raportów oraz rozpatruje wątpliwości prawne i interpretacyjne, które się ujawniły.

W książce Autor w praktyczny sposób omawia pojęcie, istotę i cel raportu, a także procedurę jego przygotowania i rozpatrywania. Publikacja zawiera liczne przykłady dobrych i złych praktyk oraz prezentuje różne podejścia samorządów. Niewątpliwym atutem książki są również wzory dokumentów, m.in.

zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie JST,
zarządzenia w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu raportu o stanie JST,
uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania,
uchwały o przeprowadzeniu referendum.
Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:
Jakie są zasadnicze funkcje raportu?
Co należy rozumieć przez „szczegółowe wymogi dotyczące raportu”?
Jak powinna wyglądać uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu?
Na co zwrócić uwagę przy zlecaniu przygotowania projektu raportu przez podmioty spoza administracji publicznej oraz jakie są tego wady i zalety?
Jakie są obligatoryjne elementy raportu oraz jak należy je przedstawić?
Jakie informacje umieszczane w raporcie należy uznać za niecelowe?
O jakich informacjach w raporcie warto pamiętać?
W jaki sposób powinno nastąpić przedstawienie raportu?
Jak powinna przebiegać debata nad raportem?
Jakie są skutki nieudzielenia absolutorium oraz ewentualnego referendum?
Książka skierowana jest przede wszystkim dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, zarządów powiatów i województw oraz pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, zajmujących się przygotowaniem raportu. Ponadto będzie użyteczna dla radnych, którzy nad raportami debatują i następnie przystępują do głosowania nad wotum zaufania oraz, ewentualnie, nad uchwałą o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub nad uchwałą o odwołaniu zarządu powiatu i województwa. W końcu, publikacja skierowana jest także do mieszkańców i ich organizacji, którzy mogą wziąć udział w debacie nad raportem lub w inny sposób włączyć się w proces raportowania o stanie JST.