Komentarz do planu kont Augustowska

Zobacz więcej o artykule

Komentarz do planu kont Augustowska Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny

Napisał: Augustowska Maria

W treści książki zawarte są zmiany w przepisach podatkowych od 1.1.2013 r. oraz znane zmiany od 1.4.2013 r. oraz 1.1.2014 r., w szczególności w zakresie obowiązku podatkowego VAT oraz faktur.
Pierwsze rozdziały dotyczą procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazynowych. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano algorytm obiegu dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Uwagę zwrócono między innymi na: księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz ujmowanie działalności inwestycyjnej i remontowej. Sporo uwagi poświęcono również regulaminowi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz implikacji podatkowych jego rozliczania. W treści kolejnych rozdziałów zaprezentowano ważne kwestie praktyczne, jak na przykład użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych i związane z nim obowiązki ewidencyjne. Komentarze w kolejnych częściach publikacji dotyczą również zasadności zaliczania w podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów rozmów telefonicznych, dodatkowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników oraz komputerów służbowych. Publikację kończy bardzo ważny i aktualny temat obowiązków podatkowych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W ostatnim, szesnastym rozdziale zaprezentowano poprawny sposób rozliczania podatku na odpowiednich formularzach w zależności od możliwego wariantu ewidencji i opodatkowania. Rozdział trafnie dopełnia wcześniejsze tematy poruszane w książce. Istotną zaletą tej publikacji jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie omawiane w książce instrukcje, jak również wzory dowodów księgowych (KP, KW, RK, OT, LT, PT, RW, WZ, PK), liczące arkusze aktualnych deklaracji podatkowych oraz aktualne akty prawne. Komentarz do planu kont Augustowska Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.
Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej.
Wnikliwy komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Komentarz składa się z dwóch części:
- część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
- część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Plan kont wyd. ODDK zawiera:
- rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
- wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.komentarz uwzględnia nowelizacje wielu aktów prawnych z zakresu gospodarki finansowej sektora finansów publicznych i rachunkowości.