Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2021

Zobacz więcej o artykule

Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2021 Komentarz opracowany

Napisał: Augustowska Maria

Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – zmiany nastąpiły w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a jedynie mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione brzmienie art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi możliwość stosowania z urzędu ulgi w postaci umorzenia należności w całości. Poza powyżej wymienionymi zmianami książka uwzględnia również zmiany wprowadzone przez:

- ustawą z 23.6.2016 r. o nowelizacji ustawy o systemie oświaty i innych ustaw(Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), która w zakresie dotacji weszła w życie 1.1.2017 r. – zmiana ta dotyczy dotacji oświatowych,
- ustawę z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) – zmiana ta dotyczy zwrotu i egzekucji dotacji,
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) – zmiana ta dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego,
- rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14.4.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 570) – zmiana ta dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 56 wzorów dokumentów oraz 94 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu dotacji.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji na drodze postępowania egzekucyjnego,
- jak obliczyć odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- kiedy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
- jak ujmować dotacje w sprawozdaniach budżetowych,
- jakie są zasady ewidencji dotacji udzielonych ze środków publicznych (w tym ewidencja odsetek),
- jakie wymogi i ograniczenia wynikają z sytuacji, gdy udzielenie dotacji stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- jak prawidłowo obliczyć podstawową kwotę dotacji oświatowej,
- jakie treści zamieścić w uchwale o dotacjach oświatowych podjętej do 1.1.2017 r. (w nowym stanie prawnym),
- jakie są zasady współpracy z organami administracji publicznej (strona, forma współpracy, zakres obowiązków),
- jak dokonywać zlecania realizacji zadań publicznych (otwarty konkurs ofert, tryb uproszczony itd.),
- jak ustalana jest wysokość dotacji finansującej powierzone zadania publiczne,
- jaki jest tryb przekazywania dotacji na podstawie porozumień,
- jak obliczyć kwotę dotacji dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
- jak rozumieć przesłankę braku zysku jako podstawę udzielenia dotacji na rozwój sportu,
- czy poprzez dotację możliwa jest refundacja poniesionych koszów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- jak ustalać stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
- czy w ramach dotacji dla instytucji kultury można rozliczyć zakupy inwestycyjne,
- jakie są zasady planowania dotacji podmiotowych dla CIS,
- jakie są zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP,
- jak dofinansować policję na podstawie oddzielnych umów.

Dzięki kompletnemu ujęciu zagadnień adresatami książki są nie tylko wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów i województw oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za wykonywanie budżetu, ale także radni uchwalający uchwały budżetowe. Książką będzie również przydatnym narzędziem dla osób pracujących w fundacjach i stowarzyszeniach oraz w podmiotach prywatnych będących beneficjentami dotacji lub rozważające podjęcie starań o ich uzyskanie. Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2021 Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).
Publikacja składa się z dwóch części:

część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Opracowanie zawiera:

rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Zmiany uwzględnione w najnowszym, XIX wydaniu „Komentarza…”:

dodano nowe konto 074 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych” – jest to autorska propozycja utworzenia dodatkowego konta w związku z wydaniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności;
wprowadzono nowe zagadnienia związane z gospodarką finansową jednostek sektora finansów publicznych, np.: ewidencja rozliczenia pozabudżetowego środków państwowych funduszy celowych w jednostkach samorządu terytorialnego, zadłużenie jst;
treść komentarzy rozszerzono o zasady ewidencji zdarzeń związanych z ogólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi – leasingiem finansowym i operacyjnym z punktu widzenia rachunkowości budżetowej;
uwzględniono zmiany związane z ujęciem podatku od towarów i usług (VAT) w związku z ważnymi nowelizacjami przepisów podatkowych (w 2019 r. uchwalono wiele istotnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w tym przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji deklaracji VAT-7 i in.).
Stan prawny – 1 stycznia 2020 r.