Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz Osajda

Zobacz więcej o artykule

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz Osajda Komentarz zawiera

Napisał: Konrad Osajda

Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą tu również pracownicy samorządowych organów egzekucyjnych, gdyż w sprawach nieuregulowanych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odpowiednie zastosowanie mają jednak przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Książka zawiera:

Omówienie praktycznych aspektów zmian w przepisach, które obowiązują od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r., 1.1.2017 r., oraz 1.3.2017 r. a także zmian mających wejść w życie od 1.1.2018 r.
Charakterystykę instytucji proceduralnych występujących w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego
Opis i rozwiązanie wątpliwości proceduralnych najczęściej występujących w jednostkach samorządu terytorialnego
Przykładowe instrukcje dla jednostek samorządu terytorialnego pozwalające na właściwe przeprowadzenie procedury
Przykładowe procedury „krok po kroku” pozwalające na ich praktyczne wyjaśnienie
Ponad 40 odpowiedzi na skomplikowane pytania w zakresie procedury podatkowej i administracyjnej
Ponad 40 wzorów dokumentów, które znajdują się tylko na płycie CD
W 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano Ordynacja podatkowa, m.in. wprowadzono obowiązujące od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Całkowicie przebudowano również zasady udzielania pełnomocnictw. W 2017 r. dokonano kolejnych zmian, wprowadzając nowe wzory pełnomocnictw czy dokumentów stosowanych w kontroli podatkowej. Od 1.1.2018 r. wejdą w życie następne zmiany Ordynacji podatkowej, które również uwzględniono w książce. Ponadto od 1 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę

Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

W niniejszej publikacji omówiono procedury podatkowe i administracyjne z uwzględnieniem ostatnich zmian, które mają zastosowanie w JST. Opisano w niej specyficzne problemy proceduralne, z jakimi spotykają się organy JST lub pracownicy tych jednostek.

Organy JST łączą w swoich rękach kompetencje realizowane w ramach procedury zarówno podatkowej, jak i administracyjnej. Procedury te są ze sobą ściśle powiązane. Organy jednostek samorządu terytorialnego występują bowiem jednocześnie jako organy administracji publicznej i jako organy podatkowe. Zdarzają się więc sytuacje, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) w tej samej sprawie – ale na różnych etapach – raz występuje jako organ podatkowy, a innym razem – jako organ administracji. Mogą również pojawić się wątpliwość, czy dana sprawa należy do właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu podatkowego, czy jako organu administracji publicznej. Praktyka pokazuje, że właśnie w JST powiązanie tych dwóch procedur jest największe, a przez to rozgraniczenie zakresów stosowania poszczególnych procedur – najbardziej skomplikowane.

Opisane instytucje Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego obejmują w szczególności: zasady ogólne, właściwość organów, wydawanie interpretacji indywidualnych, pełnomocnictwa, terminy załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, decyzje, odwołania, wykonanie decyzji, tryby nadzwyczajne, czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, zaświadczenia, kary administracyjne, skargi i wnioski. Wszystkie instytucje są omówione z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Bardzo cenną i ważną częścią książki są:

odpowiedzi na konkretne pytania proceduralne,
schematy czynności/procedury postępowania w zakresie czynności podatkowych i administracyjnych.
Ponadto do książki dołączona jest płyta CD na której znajdują się liczne wzory dokumentów z zakresu postępowania podatkowego i KPA.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

kiedy organ podatkowy powinien rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika,
jak wyglądają nowe zasady wydawania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego,
jak zmienić indywidualną interpretację prawa podatkowego,
kiedy można udzielić ulg w spłacie zobowiązań,
kiedy można ustanowić pełnomocnika szczególnego, a kiedy ogólnego,
czy organ podatkowy może odstąpić od obowiązku doręczania pism drogą elektroniczną profesjonalnemu pełnomocnikowi,
jak prawidłowo sformułować wezwanie kierowane do podatnika, na jakiej podstawie prawnej powinno być oparte i czego organ może się domagać, aby nie narazić się na zarzut nadużycia swoich uprawnień,
jak zmieniła się procedura czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
na czym polegają nowe rodzaje zaświadczeń (w tym obowiązujące od 2018 r.),
jak zmieniły się zasady procedury administracyjnej i jak wyglądają dotychczasowe zasady w świetle nowych regulacji,
jak prawidłowo doręczać pisma stronom i uczestnikom postępowania oraz jakich błędów unikać,
jak wygląda doręczenie pism drogą elektroniczną,
jakie są nowe rozwiązania służące zachowaniu przez organy terminów załatwienia sprawy oraz możliwe następstwa bezczynności organu lub prowadzenia postępowania w sposób przewlekły,
jakie są dopuszczalne ramy autoweryfikacji własnych decyzji/postanowień w ramach postępowania odwoławczego/zażaleniowego na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego,
jak rozwiązać wiele problemów powstających w praktyce prowadzonych postępowań i dzięki temu uniknąć wad wydanych rozstrzygnięć, które mogą doprowadzić do ich podważenia.
Książka ta zawiera:

charakterystykę instytucji proceduralnych występujących w Ordynacji podatkowej i Kodeksie postępowania administracyjnego,
opis i rozwiązanie wątpliwości proceduralnych najczęściej występujących w jednostkach samorządu terytorialnego,
przykładowe instrukcje dla jednostek samorządu terytorialnego, pozwalające na właściwe przeprowadzenie procedury,
przykładowe procedury, opisane krok po kroku, pozwalające na praktyczne wyjaśnienie instytucji. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz Osajda Komentarz zawiera bardzo szczegółowe omówienie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjaśniono ich treść, a także zwrócono uwagę na praktyczne aspekty stosowania. Zaznaczono wątpliwości i rozbieżności do jakich może prowadzić ich wykładnia oraz uzasadniono właściwy jej kierunek. Obszernie wskazano najważniejsze orzecznictwo sądowe wyjaśniające rozumienie niektórych przepisów, a także powołano liczne wypowiedzi doktryny. Szczegółowej analizie zostały poddane wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres ustaw, tj.:

przepisy ogólne,
rejestr przedsiębiorców,
rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
rejestr dłużników niewypłacalnych,
zmiany w przepisach obowiązujących.
W publikacji został przedstawiony aktualnie obowiązujący stan prawny oraz przyszłe zmiany wynikające z:

ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), regulującej m.in. funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, a także Centralnej Informacji, dokonywanie wpisu do Rejestru oraz wykreślania wpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych – wchodzi w życie 1.3.2020 r. oraz 1.12.2020 r.;
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wprowadzającej obowiązek informacyjny dotyczący strony internetowej – wchodzi w życie 1.1.2020 r.
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), wprowadzającej do zakresu podmiotowego ustawy o KRS prostą spółkę akcyjną – wchodzi w życie 1.3.2020 r.; ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534), wprowadzającej do zakresu podmiotowego ustawy o KRS instytut badawczy działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – wchodzi w życie 1.4.2020 r.;
ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), wprowadzającej zmiany w zakresie zgłoszenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – wchodzi w życie 1.12.2020 r.