Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego , płyta CD

Zobacz więcej o artykule

Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego , płyta CD Książka

Napisał: Aleksandra Gaffke

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne (tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) stanowią z punktu widzenia „jedną całość”. Podmioty te są bowiem uznawane za jednego podatnika VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustaje odrębność podatkowa jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno jednostki organizacyjne JST (jak i sama JST – czyli gmina, powiat czy województwo) muszą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług.
Publikacja opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień popartych licznym odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące bieżących problemów ze stosowaniem tego podatku, które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń występujących w realiach niemal każdej JST. Prezentowane wskazówki, analizy oraz instrukcje uwzględniają rozwiązania ustawy z 13.9.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto książka zawiera liczne odpowiedzi na pytania, które rozwiązują bieżące problemy z VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Publikacja prezentuje praktyczne wskazówki prowadzenia rozliczeń VAT w JST w związku z obowiązkiem wdrożenia systemu scentralizowanych rozliczeń od 1 stycznia 2017 prezentują:

- wzór zarządzenia w sprawie podjęcia scentralizowanych rozliczeń w JST,
- wzory instrukcji podatkowych z objaśnieniami odnoszące się do typowych, występujących w JST zdarzeń wywołujących skutki w obszarze VAT,
- liczne odpowiedzi na bieżące pytania.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak wprowadzić zarządzenia i instrukcje w zakresie rozliczeń VAT w JST
- jakie elementy instrukcji podatkowych mogą okazać się szczególnie użyteczne w praktyce codziennych rozliczeń,
- w jaki sposób opodatkować czynności JST związane z nieruchomościami,
- jak stosować zwolnienia podatkowe w sektorze oświaty,
- jak rozpoznać skutki podatkowe wielu typowych zdarzeń w JST,
- w jaki sposób odliczać podatek naliczony w JST z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji,
- w jaki sposób odliczać podatek naliczony w drodze korekty wstecz za okresy sprzed podjęcia centralizacji,
- w jaki sposób prowadzić wspólne rejestry podatkowe,
- jak stosować zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży kasą rejestrującą w konkretnych przypadkach,
- kiedy, w odniesieniu do konkretnych zdarzeń, istnieje obowiązek wystawienia faktury,
- jak jednostki organizacyjne powinny wystawiać faktury, faktury korygujące, duplikaty i noty korygujące w imieniu JST,
- jaka wewnętrzna procedura usprawni obieg dokumentów w wewnętrznej strukturze JST.

Książka zawiera również wyroki sądowe, najważniejsze interpretacje podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów dotyczące kwestii VAT w samorządzie. Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego , płyta CD Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozostałe zadania kierownika urzędu stanu cywilnego wyznaczają, m.in.:
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zadania związane z zawarciem małżeństwa, nazwiskiem przyszłych małżonków, powrotem małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska, a także uznaniem ojcostwa oraz nadaniem nazwiska dziecku),
- Kodeks cywilny (sporządzenie testamentu alograficznego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego),
- Kodeks postępowania cywilnego (obowiązki z związane z uznawaniem orzeczeń sądów państw obcych wydawanych w sprawach cywilnych),
- ustawa o ewidencji ludności (zadania z zakresu rejestracji danych w rejestrze PESEL),
- ustawa o zmianie imienia i nazwiska (zadania związane ze zmianą imienia lub nazwiska),
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zadania związane z przekazaniem ksiąg stanu cywilnego do archiwów oraz udostępnianiem materiałów archiwalnych podmiotom zainteresowanych),
- oraz rozporządzenia wykonawcze do ustaw, m.in.:
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

Czytelnik uzyska wiedzę m.in. na temat: sposobu funkcjonowania i organizacji urzędów stanu cywilnego, trybie i przebiegu rejestracji stanu cywilnego, procedury nadawania imienia i nazwiska dziecku oraz jej późniejszej zmiany, funkcjonowaniu systemu rejestracji PESEL, okolicznościach i warunkach sporządzenia ostatniej woli przed kierownikiem USC.

Wiedza ta będzie mogła zostać wykorzystana przez kierowników USC oraz innych pracowników zatrudnionych w tych urzędach stanu cywilnego w codziennej pracy. Publikacja ma na celu bowiem praktyczne spojrzenie na pracę kierownika USC na tle przepisów ustaw i rozporządzeń oraz orzecznictwa sądowego. Najważniejszym atutem publikacji jest kompleksowe i uporządkowane omówienie zadań i kompetencji kierownika USC. Publikacja skupia się na praktycznych aspektach codziennej pracy kierownika USC oraz stara się wskazać właściwą drogę działania w sytuacjach problematycznych. W pierwszych rozdziałach publikacji omówiono funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego (w aspekcie finansowym, organizacyjnym i kadrowym) oraz wymogi, jakie musi spełniać kandydat na funkcję kierownika USC (zarówno formalne wymogi ustawowe, jak i te wynikające z predyspozycji i doświadczenia zawodowego). W dalszej części krok po kroku wskazane są zadania i kompetencje kierownika USC z powołaniem na konkretne przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe.