Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp

Zobacz więcej o artykule

Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp Miesięczny

Napisał: Szczepankiewicz Elżbieta Izabela

Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicza ten podatek za siebie i podległe sobie jednostki.
Centralizacja rozliczeń podatku VAT stanowi ogromne wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. W książce zawarto szereg komentarzy, wskazówek, przykładów pomocnych w przeprowadzeniu tego procesu. Autorzy książki Centralizacja VAT omawiają tu m.in.:
- kwestie związane z przejściem praw i obowiązków jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji na ich macierzyste gminy (powiaty, samorządy województwa);
- zasady rozliczenia podatku VAT (należnego i naliczonego) w okresie przejściowym – ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego czy terminu odliczenia podatku naliczonego, składania deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy sprzed centralizacji oraz kwestie korygowania deklaracji VAT i faktur;
- problemy związane z prawidłowym dokumentowaniem transakcji – otrzymywanie i wystawianie faktur zakupu i sprzedaży, faktur i not korygujących, duplikatów faktur, ewidencji VAT (zakupu i sprzedaży) oraz ewidencji prowadzonej za pomocą kas fiskalnych, w tym przepisy przejściowe związane ze stosowaniem kas rejestrujących centralizowanych jednostek organizacyjnych.

Szczególną uwagę autorzy poświęcili kwestii podatku VAT naliczonego, zwłaszcza rozliczanego według prewskaźnika i struktury zakupów. Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jsfp Miesięczny przegląd nowości
- Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi
- Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – będą nowe sprawozdania
- Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej
- Zmiany w sprawozdawczości w układzie zadaniowym
- Koniec z rozliczaniem wydatków strukturalnych – ustawa o zmianie ustawy dotyczącej perspektywy finansowej 2014–2020
- Zmiana ustawy o finansach publicznych związana z nowelizacją k.p.a.
- Zmiany ustaw dotyczących podatków lokalnych – zasady opodatkowania przy współwłasności
- Projekt zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie ułatwienia wykonywania budżetu państwa
- Planowana zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie organizacji izb oraz ich kompetencji
- Zmiany wzorów oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych Wyjaśnienia urzędowe
- Klasyfikacja budżetowa wydatków po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową z klasami gimnazjum Jak klasyfikować?
- Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela – paragraf 401 czy inny?
- Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie – paragraf 443 czy 470?
- Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy – paragraf 097, 069 czy 063?
- Zakup usługi serwisowej – paragraf 427 czy 430?
- Zakup dystrybutora wody z przeznaczeniem do sekretariatu – paragraf 421 czy inny? Instruktaż
- Instruktaż – Obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami pracowników Z doświadczenia księgowej
- Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy Przegląd forów internetowych dla księgowych
- Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS
- Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym
- Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S
- Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych
- Prowadzenie ewidencji na koncie 290 niezgodnie z jego treścią ekonomiczną
- Defraudacja środków depozytowych
- Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
- Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych dodatek
- Listy kontrolne do samooceny systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych