Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz

Zobacz więcej o artykule

Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie

Napisał: Komentarze Becka

Praktyczne, podręczne narzędzie w pracy osób odpowiedzialnych za finanse jednostki. Wszystkie ważne Wskaźniki i Stawki w zasięgu ręki, bez konieczności wyszukiwania.
Najnowsze wydanie wskaźników i stawek, niezbędnych w pracy działów finansowo-księgowych jsfp. Zawiera podręczne informacje z zakresu delegacji, urlopów, odpraw, odsetek, podatków i ubezpieczeń. Ustawa o samorządzie powiatowym Komentarz Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.). Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany, m.in. wprowadzone ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która weszła w życie 1.1.2019 r. i które mają na celu upoważnienie organu stanowiącego do zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Jest to rozwiązanie prawne umożliwiające restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego. Komentarz obejmuje także szczegółową analizę zagadnień, które zostały dodane do ustawy zmianami wprowadzonymi w 2018 r. Do najważniejszych należą:
- obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
- budżet obywatelski,
- raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego,
- indywidualne uprawnienia kontrolne radnego,
- obligatoryjna komisja skarg, wniosków i petycji,
- uprawnienia klubów radnych.
Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która całościowo została poświęcona powiatom. Autorzy dokonali analizy tych jednostek samorządu terytorialnego, wykazując, czym różnią się one od gmin i województw, oraz w których kwestiach są do nich podobne. Rozważania oparte zostały zarówno na materiale normatywnym, jak i na literaturze i doktrynie prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. W publikacji wykorzystano orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów nadzoru oraz akty prawa miejscowego odnoszące się do podstawowych problemów powiatów. Komentarz zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:
- zakres działania i zadania powiatu,
- władze powiatu,
- akty prawa miejscowego stanowione przez powiat,
- mienie powiatu,
- finanse powiatu,
- związki powiatów i związki powiatowo-gminne,
- stowarzyszenia i porozumienia powiatów,
- nadzór nad działalnością powiatu,
- miasta na prawach powiatu.