Profesjonalny informator prawnika 2021 kalendarz

Zobacz więcej o artykule

Profesjonalny informator prawnika

Napisał:

Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzeniem.

Nowości wprowadzone do Programu 500+ dotyczą:

Osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci. Osoby wykazujące się jako samotnie wychowujące dziecko muszą mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków. W wyniku nowelizacji ujednolicony został termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Oznacza to, że od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W książce „Świadczenia wychowawcze” czytelnicy otrzymają:

Omówienie zasad i kryteriów przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego w tym:
Procedurę postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
Osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
Sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany)
Określenie momentu nabycia prawa do świadczenia wychowawczego,
Warunki przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego
Warunki, w jakich nie przysługuje prawo świadczenia,
Zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ właściwy,
Dokumenty konieczne do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz trudności w ocenie formalnej,
Organizację pracy działu zajmującego się świadczeniem wychowawczym;
Wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego:
Braki formalne,
Niemożność załatwienia sprawy w terminie,
Konieczność zawieszenia postępowania,
Ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
Ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
Opis procedowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśniecie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
Wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego (m.in. rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych),
Księgowania w zakresie świadczenia wychowawczego;
Liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów. Profesjonalny informator prawnika 2021 kalendarz Format A5. Z informatora prawniczego dowiesz się o adresach instytucji prawniczych (sąd najwyższy, trybunał konstytucyjny, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, siedziby prokuratur, komorników.
Zawartość informatora:
- praktyczne, funkcjonalne kalendarium,
- skorowidz adresów i telefonów,
- obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,
- zestawienie przepisów o kosztach,
- dostęp on-line do aktualizowanych przepisów o kosztach i bazy instytucji prawniczych.