BHP w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR film na pendrivie

Zobacz więcej o artykule

BHP w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR film na pendrivie Przewóz materiałów niebezpiecznych

Napisał: filmy na pendrivie

Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu różnych dziedzin.

W publikacji przedstawiono pełen zakres problemów związanych z wykonywaniem wydatków budżetowych – od organizacji gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych, poprzez procedury wydatkowania środków, aż do kontroli wydatków i ewentualnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji wydatków. W poszczególnych rozdziałach omówiono:

 1. Zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych.
 2. Uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej spoczywające na:
  • organie wykonawczym w jst,
  • kierowniku jednostki,
  • głównym księgowym jednostki,
  • pracownikach jednostek budżetowych,
  • jednostkach obsługujących i jednostkach obsługiwanych.Zasady prowadzenia rachunków bankowych (w tym rachunku VAT) i gospodarki kasowej.
 3. Zasady prowadzenia rachunków bankowych (w tym rachunku VAT) i gospodarki kasowej.
 4. Wydatkowanie środków budżetowych i rozliczenia VAT, w tym:
  • zaciąganie zobowiązań prawnych i kontrasygnata,
  • dyspozycja środkami pieniężnymi i wykonanie dyspozycji
  • środkami pieniężnymi,
  • środki europejskie,
  • rozliczenia VAT.
 5. Szczególne formy wydatkowania środków, w tym:
  • dotacje z budżetu,
  • obroty wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego i w budżecie państwa,
  • kompensata wzajemnych należności,
  • płatności za pośrednictwem zaliczek i służbowych kart płatniczych,
  • wydatki niewygasłe.
 6. Klasyfikacja i ewidencja wydatkowania środków (ewidencja wydatków i kosztów, sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych).
 7. Wydatkowanie środków według rodzajów działalności (w tym: szkoły i placówki oświatowe, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, administracja publiczna).
 8. Kontrola i odpowiedzialność za gospodarkę finansową ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Dużo uwagi poświęcono sprawom ewidencji księgowej  i sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych, z wyodrębnieniem różnic pomiędzy gospodarką finansową i rachunkowością. Poruszana w książce problematyka jest opisana odrębnie dla państwowego i samorządowego sektora finansów publicznych.

Publikacja uwzględnia również najważniejsze rozwiązania prawne w finansach publicznych związane ze zwalczaniem skutków pandemii koronawirusa, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).
Książka  przeznaczona jest dla pracowników służb finansowych i księgowości w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego. BHP w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR film na pendrivie Przewóz materiałów niebezpiecznych należy do tych dziedzin życia, w których przepisy pozostawiają niewiele miejsca na dowolną interpretację czy wątpliwości. W sposób dokładny i ścisły ustalają procedury postępowania podczas przygotowania przesyłki, jej załadunku, transportu i rozładunku. Przepisy te gwarantują bezpieczeństwo pod jednym wszakże warunkiem – że ludzie będą je znać i stosować z największą skrupulatnością. Łatwiej jest stosować te przepisy, które się zna i rozumie, które uważa się za potrzebne. Film ten służy właśnie zrozumieniu przepisów o przewozie niebezpiecznych materiałów, omówiono w nim w szczególności obowiązki nadawcy, załadowcy i przewoźnika oraz zasady postępowania podczas wypadku.