Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz

Zobacz więcej o artykule

Plan kont dla

Napisał: Jan Charytoniuk

Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, część z nich także przy uwzględnieniu szczególnych rozwiązań wynikających z konieczności zachowania zasad jawności i przejrzystości gospodarki finansowej sektora publicznego. Szczególne zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek należących do sektora publicznego powodują, że powszechnie obowiązujące unormowania wynikające z ustawy o rachunkowości w różnych typach i rodzajach jednostek sektora publicznego podlegają wyłączeniu albo modyfikacji.
Wstęp
1. Zasady ogólne dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki sektora finansów publicznych
2. Art. 9 – Język i waluta prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w języku polskim
2.2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w walucie polskiej
3. Art. 10 – Polityka rachunkowości
3.1. Zasady ustalania polityki rachunkowości
3.2. Podmiot zobowiązany do ustalenia polityki rachunkowości
3.3. Obowiązkowa część polityki rachunkowości
3.4. Nieobowiązkowa część polityki rachunkowości
3.5. Standardy rachunkowości
4. Art. 11 i 11a – Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
4.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez jednostkę
4.2. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom
5. Art. 12 – Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
5.1. Otwieranie ksiąg rachunkowych
5.2. Zamykanie ksiąg rachunkowych
6. Art. 13 – Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 6.1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną
6.2. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką komputerową
6.3. Zmiana techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
6.4. Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
7. Art. 14 – Dziennik 8. Art. 15 – Księga główna
8.1. Zasada podwójnego zapisu
8.2. Pozostałe zasady dokonywania zapisów w księdze głównej
9. Art. 16 – Ogólne zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych
10. Art. 17 – Liczba, rodzaje i metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
10.1. Liczba i rodzaje kont ksiąg pomocniczych
10.2. Metody prowadzenia ewidencji pomocniczej rzeczowych składników majątku obrotowego Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. W opisie konta 130 określono, że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST. Niestety, takie rozwiązanie nie zostało uwzględnione w opisie kont budżetu służących do ewidencji tego typu operacji. W opisie kont dla budżetów JST zostały pominięte również operacje dotyczące rozliczeń VAT z urzędami skarbowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy objętymi centralizacją rozliczeń tego podatku. Kolejnym problemem, z jakim musi się zmierzyć urząd JST przy określaniu zakładowego planu kont, to brak spójności między opisem konta 130 a opisami kont: 901 i 902. Pominięcie wymienionych operacji w opisach kont syntetycznych sprawia, że kierownik urzędu JST w zakładowym planie kont dla budżetu JST powinien określić zasady funkcjonowania poszczególnych kont. Powinien przy tym uwzględnić specyfikę danej jednostki w zakresie bankowej obsługi urzędu i budżetu JST. Błędem przy opracowaniu zakładowego planu kont jest automatyczne przeniesienie opisów poszczególnych kont, a następnie prowadzenie ewidencji w sposób odbiegający od przyjętych zasad. W publikacji opisane są zasady prowadzenia ewidencji księgowej, w tym propozycje wprowadzenia kont dotyczących rozliczeń VAT. Poradnik zawiera rozwinięty komentarz do poszczególnych kont – bilansowych (133, 134, 135, 140, 222, 223, 224, 225, 240, 250, 260, 290, 901, 902, 903, 904, 909, 960, 962 i 968) oraz pozabilansowych (991, 992 i 993) oraz typowe operacje gospodarcze ewidencjonowane na stronie Wn i Ma. Jednocześnie wskazane są konta przeciwstawne.