Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

Zobacz więcej o artykule

Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej Szczegółowe

Napisał: Anna Zysnarska

Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z procedurami jakie charakteryzują podatki i opłaty lokalne, w szczególności ich naliczenie, pobór i egzekucja. Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych zmian prawnych jakie maja wpływ na politykę finansowa gmin w ostatnich miesiącach w tym opis zmian w:

Ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
Dnia 11.9.2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, która 15.10.2019 r. została podpisana przez Prezydenta (w chwili oddawania opracowania do druku nie opublikowano jej jeszcze w Dzienniku Ustaw).
Objętościowo niemal 2/3 tej ustawy dotyczy materii związanej z egzekucją administracyjną, dlatego w publikacji zostały omówione najważniejsze zmiany (w celu przejrzystości zapisu w odrębnych punktach), które będą przydatne zwłaszcza dla tych gmin, których organy wykonawcze są jednocześnie organami egzekucyjnymi nie tylko w zakresie ,,zaległości podatkowych" lecz również z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale VIII prezentowanej publikacji przedstawiono podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy śmieciowej, która obowiązuje od 6.9.2019 r.

Dodatkowo Czytelnicy otrzymają kilka autorskich wzorów dokumentów w tym:

Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
Wzór uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
Wzór uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

zebrane w jednym miejscu zmiany prawne wprowadzone w 2019 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych;
omówienie zmian w znowelizowanej obecnie ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych;
ukazanie najważniejszych z punktu widzenia gminnego wydziału podatkowego konsekwencji nowelizacji ustawy śmieciowej.
Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

aktualność publikacji (omówienie kluczowych nowelizacji),
zbiór 200 najnowszych wyroków sądów administracyjnych odnoszących się do podatków lokalnych,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
autorskiej wzory dokumentów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, jednostek budżetowych działających w podsektorze rządowym i samorządowym oraz samorządowych zakładów budżetowych.
Zagadnienia omówione w publikacji zostały podzielone na trzy części. Część pierwsza obejmuje ogólną charakterystykę sektora finansów publicznych oraz zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, samo­rządowych zakładów budżetowych oraz ich rachunków bankowych, a także związków metropolitalnych. W drugiej części zawarto szczegółową charakterystykę i zasady ewidencji składników majątkowych, operacji wynikowych, wyniku finansowego, funduszy i rezerw (majątek trwały, inwestycje, majątek obrotowy, koszty działalności podstawowej, ewidencja funduszy, rezerw, przychodów przyszłych okresów i wyniku finansowego, przychody oraz związane z nimi koszty). Trzecia część obejmuje zagadnienia dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej.
Przejrzysty układ tekstu, liczne przykłady i schematy ewidencji są bardzo pomocne zarówno dla praktyków, jak i dla osób rozpoczynających pracę w działach finansowych jednostek budżetowych, a także dla studiujących tę tematykę.

Zmiany w stosunku do poprzedniego wydania:
szereg zmian związanych z wprowadzeniem rozporządzenia dot. rachunkowości budżetowej – publikacja uwzględnia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911 z późn. zm.);
wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności – szczegółowo omówiono zasady funkcjonowania oraz rozliczania w jednostkach budżetowych podatku VAT, funkcjonowanie konta 142 „Rachunek VAT”, zasady ewidencji transakcji zakupu i sprzedaży w systemie podzielonej płatności;
omówienie zasad sporządzania informacji dodatkowej – nowego, obowiązkowego elementu sprawozdania finansowego;
szereg zmian związanych z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 109 z późn. zm.).