Vademecum wójta burmistrza prezydenta , płyta CD

Zobacz więcej o artykule

Vademecum wójta burmistrza prezydenta , płyta CD Ważną sferą aktywności wójta,

Napisał: Vademecum specjalisty

Od 1 stycznia 2017 roku podatnikiem VAT jest wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (tj. gmina, powiat, samorząd województwa), która od tego dnia rozlicza ten podatek za siebie i podległe sobie jednostki.
Centralizacja rozliczeń podatku VAT stanowi ogromne wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. W książce zawarto szereg komentarzy, wskazówek, przykładów pomocnych w przeprowadzeniu tego procesu. Autorzy książki Centralizacja VAT omawiają tu m.in.:
- kwestie związane z przejściem praw i obowiązków jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji na ich macierzyste gminy (powiaty, samorządy województwa);
- zasady rozliczenia podatku VAT (należnego i naliczonego) w okresie przejściowym – ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego czy terminu odliczenia podatku naliczonego, składania deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy sprzed centralizacji oraz kwestie korygowania deklaracji VAT i faktur;
- problemy związane z prawidłowym dokumentowaniem transakcji – otrzymywanie i wystawianie faktur zakupu i sprzedaży, faktur i not korygujących, duplikatów faktur, ewidencji VAT (zakupu i sprzedaży) oraz ewidencji prowadzonej za pomocą kas fiskalnych, w tym przepisy przejściowe związane ze stosowaniem kas rejestrujących centralizowanych jednostek organizacyjnych.

Szczególną uwagę autorzy poświęcili kwestii podatku VAT naliczonego, zwłaszcza rozliczanego według prewskaźnika i struktury zakupów. Vademecum wójta burmistrza prezydenta , płyta CD Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno-prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i gospodarkę mieszkaniową (najtrudniejszy bodaj segment tej gospodarki).
Treść książki Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta obejmuje także przepisy proceduralne (KPA) określające sposób postępowania burmistrza jako organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach oraz inne najważniejsze i najczęściej przejawiające się aspekty pracy burmistrza, jak np. zamówienia publiczne, kontrola jego pracy i odpowiedzialność.

Nabywając książkę Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, otrzymują Państwo:
- zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
- praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych, tj. czym jest gmina, na dostępie do informacji publicznej kończąc);
- wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych);
- wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, a to:
- zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta,
- dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
- wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
- uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień,
- skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień.

W książce Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta znajdą Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy;
- w jakich sprawach wójt występuje również jako kierownik urzędu stanu cywilnego;
- jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego;
- w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium;
- czy niezłożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu;
- czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji;
- na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych;
- dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej.