Podatek VAT w instytucjach kultury 2021

Zobacz więcej o artykule

Podatek VAT w

Napisał: Tomasz Król

Ksiáæka ze wzorami ksiégowañ jest niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:
­ gospodarka majątkiem trwałym,
­ majątek obrotowy,
­ gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,
­ rozrachunki i zaangażowanie,
­ przychody, koszty i wynik finansowy,
­ fundusze.

Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Dodatkowo w książce praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.:
- rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego,
- koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie,
­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa,
­ likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy,
­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu,
­ wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego,
­ wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej (np. OPS) realizującej zadanie,
­ ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów.

Piąte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego na czerwiec 2019 r. Uwzględniono w nim konsekwencje w księgach rachunkowych związane m.in. z:
- wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i jego wpływem na rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe,
- problemem ustawowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- wprowadzeniem do ustawy o finansach publicznych art. 72 ust. 1a i zmianami w zakresie uznawania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego (samorządowego) długu publicznego. Podatek VAT w instytucjach kultury 2021 W książce znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby właściwe rozliczać się z podatku VAT, również za pomocą prewspółczynnika. Pomogą Ci w tym stanowiska ministra finansów i najnowsze interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów.
Sprawdź, od kiedy Twoja instytucja kultury musi rozliczać się z fiskusem za pomocą jednolitego pliku kontrolnego. Pamiętaj, że wiele systemów komputerowych instytucji kultury wymaga obecnie aktualizacji. Dopiero one umożliwią utworzenie i wysłanie wymaganych przez przepisy danych w formacie JPK. A instytucja, która bezzasadnie odmówi okazania lub nie przedstawi w wyznaczonym terminie ewidencji w formacie JPK, może otrzymać karę porządkową w wysokości 2.800 zł.
Sprawdź, czy trzeba stosować prewspółczynnik m.in. przy:
- nieodpłatnym zapewnianiu aktorom mieszkania na czas prób do spektakli premierowych oraz bezpłatnych wejściówki na takie spektakle dla ekipy teatralnej i gości specjalnych,
- nieodpłatnej dla publiczności organizacji koncertów przez filharmonię,
- oferowaniu zwiedzającym jednego dnia bezpłatnego wstępu do muzeum oraz przyznaniu im ulg ustawowych i zwolnień.