Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet

Zobacz więcej o artykule

Usprawnianie zarządzania w

Napisał: Michalczuk Grażyna

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911) spowodowało, że jednostki sektora finansów publicznych muszą zaktualizować dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie:
- podstawy prawnej,
- zmian odnoszących się do działalności danej jednostki oraz
- przeprowadzonej oceny dotychczas stosowanych zasad. Wydanie nowego rozporządzenia wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania zasad rachunkowości do:
- zmian ustrojowych w jednostkach samorząd terytorialnego wprowadzonych przez ustawę z 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
- potrzeb wskazywanych przez jednostki stosujące te przepisy w praktyce oraz przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zmieniono zapis konta 403 Podatki i opłaty (do katalogu ewidencjonowanych na tym koncie opłat dodano również składki i wypłaty do organizacji międzynarodowych). Doprecyzowano opis do konta 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponadto w związku z reorganizacją (konsolidacją) organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów – likwidacją urzędów skarbowych jako jednostek budżetowych – wprowadzono konto 235 Rozliczenie dochodów budżetowych z tytułu podatków. Opracowanie jest pomocą w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości, w jaki sposób również w przyjęciu odpowiednich rozwiązań ewidencyjnych dla jednostek sfery budżetowej. Specyfika sektora finansów publicznych wpływa bowiem niekiedy na odmienne ujmowanie zdarzeń (operacji gospodarczych) w porównaniu z innymi jednostkami objętymi ustawą o rachunkowości. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób, które zawodowo zajmują się rachunkowością budżetową – kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych sfery budżetowej. Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystując modele zachodnie, wskazano, w jaki sposób zmienić dotychczasową praktykę budżetu zadaniowego w Polsce, tak by stał się on faktycznie narzędziem zarządzania.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:

- uwarunkowania prawne i zarządcze budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- budżet i uchwałę budżetową jednostki samorządu terytorialnego,
- zarządzanie finansami z perspektywy budżetu,
- zasady wykonywania oraz kontrolę w zarządzaniu budżetem jednostki samorządu terytorialnego,
- cel i istotę oraz wady i zalety budżetu zadaniowego i budżetu rezultatów,
- wymogi w zakresie sporządzania planów dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów,
- procedury kontrolne,
- wady i zalety budżetu zadaniowego i budżetu rezultatów,
- specyfikę rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat możliwości stosowania budżetowych narzędzi (instrumentów), które w zróżnicowanym stopniu przyczyniają się do usprawnienia zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego.