Vademecum wójta burmistrza prezydenta , płyta CD

Zobacz więcej o artykule

Vademecum wójta burmistrza prezydenta , płyta CD Ważną

Napisał: Vademecum specjalisty

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.).
Publikacja składa się z dwóch części:

część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Opracowanie zawiera:

rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Zmiany uwzględnione w najnowszym, XIX wydaniu „Komentarza…”:

dodano nowe konto 074 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych” – jest to autorska propozycja utworzenia dodatkowego konta w związku z wydaniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności;
wprowadzono nowe zagadnienia związane z gospodarką finansową jednostek sektora finansów publicznych, np.: ewidencja rozliczenia pozabudżetowego środków państwowych funduszy celowych w jednostkach samorządu terytorialnego, zadłużenie jst;
treść komentarzy rozszerzono o zasady ewidencji zdarzeń związanych z ogólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi – leasingiem finansowym i operacyjnym z punktu widzenia rachunkowości budżetowej;
uwzględniono zmiany związane z ujęciem podatku od towarów i usług (VAT) w związku z ważnymi nowelizacjami przepisów podatkowych (w 2019 r. uchwalono wiele istotnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w tym przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji deklaracji VAT-7 i in.).
Stan prawny – 1 stycznia 2020 r. Vademecum wójta burmistrza prezydenta , płyta CD Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno-prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i gospodarkę mieszkaniową (najtrudniejszy bodaj segment tej gospodarki).
Treść książki Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta obejmuje także przepisy proceduralne (KPA) określające sposób postępowania burmistrza jako organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach oraz inne najważniejsze i najczęściej przejawiające się aspekty pracy burmistrza, jak np. zamówienia publiczne, kontrola jego pracy i odpowiedzialność.

Nabywając książkę Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, otrzymują Państwo:
- zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
- praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych, tj. czym jest gmina, na dostępie do informacji publicznej kończąc);
- wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych);
- wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, a to:
- zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta,
- dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
- wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
- uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień,
- skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień.

W książce Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta znajdą Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy;
- w jakich sprawach wójt występuje również jako kierownik urzędu stanu cywilnego;
- jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego;
- w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium;
- czy niezłożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu;
- czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji;
- na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych;
- dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej.