Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Zobacz więcej o artykule

Wzorcowy plan kont

Napisał: Giedroyć Magdalena

Książka zawiera o centralizacji VAT z prewskaźnikiem zawiera:

- przedstawienie specyfiki odliczeń podatku VAT w JST,
- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 października 2016 r. w zakresie w ogóle rozliczania podatku VAT w JST (tzw. centralizacja VAT),
- opis szczegółowych zasad przeprowadzenia wspólnego scentralizowanego rozliczenia podatku VAT, w tym m.in. nowe zasady wystawiania faktur, prowadzenie wspólnych rejestrów podatkowych, zasady składania wspólnej skonsolidowanej deklaracji podatkowej,
- opis rewolucyjnych zmian jakie ustawodawca wprowadził w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w JST (tzw. prewspółczynnik),opis sposobu wyliczenia prewspółczynnika i współczynnika (poparty przykładami),przedstawienie na przykładach sposobu dokonania pierwszej korekty prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego,
- przedstawienie na przykładach sposobu dokonania łącznej korekty prewspółczynnika jak i wskaźnika proporcji,
- przedstawienie na przykładach procesu przeprowadzenia tzw. korekty wieloletniej,
- najważniejsze interpretacje podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów i wyroki sądowe w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług dotyczących JST.

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne (tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) stanowią z punktu widzenia „jedną całość”. Podmioty te są bowiem uznawane za jednego podatnika VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustaje odrębność podatkowa jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno jednostki organizacyjne JST (jak i sama JST – czyli gmina, powiat czy województwo) muszą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług.

Niniejsza publikacja opisuje zasady dokonania centralizacji VAT na podstawie ustawy z 13.9.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

W publikacji zostały przedstawione rewolucyjne zmiany jakie ustawodawca wprowadził:

- od 1 stycznia 2016 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w JST;
- od 1 października 2016 r. w zakresie w ogóle rozliczania podatku VAT w JST (tzw. centralizacja VAT).

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak dokonać wyliczenia prewspółczynnika oraz wskaźnika proporcji,
- jak dokonać pierwszej korekty prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego,
- jak dokonać łącznej korekty prewspółczynnika jak i wskaźnika proporcji,
- jak dokonać tzw. korekty wieloletniej.
- jak przygotować się do centralizacji względem rozliczeń podatku VAT,
- jak wystawiać faktury w trakcie centralizacji oraz po jej dokonaniu,
- czy korygować wstecz dokumenty już wystawione,
- w jaki sposób prowadzić wspólne rejestry podatkowe,
- w jaki sposób rozliczać wspólną skonsolidowaną deklarację podatkową,
- jak dokonać konsolidacji w zakresie kas rejestrujących,
- co oznacza dla JST sukcesja podatkowa wprowadzona w związku z centralizacją VAT,
- jakie są zasady odliczenia podatku naliczonego, gdy zakup służy jednocześnie działalności opodatkowanej (ewentualnie opodatkowanej oraz zwolnionej) jak i niepodlegającej opodatkowaniu (odliczanie podatku naliczonego wg tzw. struktury).

Książka zawiera również bardzo liczne wyroki sądowe, najważniejsze interpretacje podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów dotyczące kwestii VAT w samorządzie. Wzorcowy Plan kont w kontekście polityki rachunkowości Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1911) spowodowało, że jednostki sektora finansów publicznych muszą zaktualizować dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie:
- podstawy prawnej,
- zmian odnoszących się do działalności danej jednostki oraz
- przeprowadzonej oceny dotychczas stosowanych zasad. Wydanie nowego rozporządzenia wynikało przede wszystkim z konieczności dostosowania zasad rachunkowości do:
- zmian ustrojowych w jednostkach samorząd terytorialnego wprowadzonych przez ustawę z 25 czerwca 2015 r.o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
- potrzeb wskazywanych przez jednostki stosujące te przepisy w praktyce oraz przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zmieniono zapis konta 403 Podatki i opłaty (do katalogu ewidencjonowanych na tym koncie opłat dodano również składki i wypłaty do organizacji międzynarodowych). Doprecyzowano opis do konta 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponadto w związku z reorganizacją (konsolidacją) organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów – likwidacją urzędów skarbowych jako jednostek budżetowych – wprowadzono konto 235 Rozliczenie dochodów budżetowych z tytułu podatków. Opracowanie jest pomocą w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości, w jaki sposób również w przyjęciu odpowiednich rozwiązań ewidencyjnych dla jednostek sfery budżetowej. Specyfika sektora finansów publicznych wpływa bowiem niekiedy na odmienne ujmowanie zdarzeń (operacji gospodarczych) w porównaniu z innymi jednostkami objętymi ustawą o rachunkowości. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób, które zawodowo zajmują się rachunkowością budżetową – kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych sfery budżetowej.