Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz Bagińska

Zobacz więcej o artykule

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w

Napisał: Lidia Bagińska

Kompendium wiedzy na temat rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego po wdrożeniu tzw. scentralizowanego modelu rozliczeń. W opracowaniu szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:
-
- opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych i dochodów uzyskiwanych przez samorządy,
- opodatkowanie obrotu nieruchomościami, w tym zbycia nieruchomości komunalnych, a także najmu i dzierżawy oraz przypadków bezumownego korzystania z mienia samorządowego,
- moment powstania obowiązku podatkowego,
- odliczanie podatku naliczonego, w tym kwestie związane z prewspółczynnikiem,
- uznawanie podatku VAT za wydatek kwalifikowalny dla potrzeb rozliczeń dotacji unijnych,
- faktury VAT i noty korygujące, deklaracje i ewidencje dla potrzeb podatku VAT.

Książka przeznaczona jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych i innych organów kontrolujących finanse samorządów, osób zajmujących się przygotowaniem i rozliczaniem wniosków o dofinansowanie. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz pracowników biur rachunkowych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz Bagińska Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Piąte już wydanie zawiera kompleksowe uzupełnienie stanu prawnego dotyczącego skargi kasacyjnej i postępowania na skutek jej wniesienia, a w szczególności uwzględnia nowelizację KPC z 2019. Publikacja zawiera również analizę porównawczą skargi nadzwyczajnej i skargi kasacyjnej. Ponadto wydanie to przybliża instytucję skargi kasacyjnej od strony praktycznej przez opisanie kazusu opartego na sprawie sądowej o zapłatę wraz z prezentacją sporządzonej skargi kasacyjnej. W części dotyczącej kazusu znajduje się nie tylko skarga kasacyjna, lecz także pisma procesowe i wyroki sądów, które przedstawiają stan faktyczny i prawny przedmiotowej sprawy oraz występujące w sprawie istotne zagadnienie prawne, a także rozstrzygnięcie tego zadania prawnego przez Sąd Najwyższy. Publikacja została podzielona na cztery części.
CZĘŚĆ I. SKARGA KASACYJNA. KOMENTARZ PRAKTYCZNY Z ORZECZNICTWEM, zawiera rozdziały dotyczące m.in.:

skargi kasacyjnej w polskim prawie cywilnym,
systemu kasacyjnego a systemu rewizyjnego,
charakteru prawnego skargi kasacyjnej,
celu i funkcji skargi kasacyjnej,
dopuszczalności skargi kasacyjnej,
legitymacji do wniesienia skargi kasacyjnej,
terminu do wniesienia skargi kasacyjnej,
sądu właściwego do przyjęcia skargi kasacyjnej,
formy i treści skargi kasacyjnej,
podstawy skargi kasacyjnej,
przymusu adwokacko-radcowskiego,
procedury postępowania w sprawie skargi kasacyjnej,
oceny regulacji skargi kasacyjnej i dostępu do Sądu Najwyższego.
CZĘŚĆ II. SKARGA NADZWYCZAJNA. KOMENTARZ PRAKTYCZNY zawiera praktyczne omówienie dotyczące nowopowstałego środka zaskarżenia. W tej części wskazano na następujące zagadnienia dotyczące tej instytucji:

przesłanki wniesienia skargi nadzwyczajnej;
podmioty uprawnione do wniesienia skargi nadzwyczajnej;
termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej;
niedopuszczalność skargi nadzwyczajnej;
rozstrzygnięcie po wniesieniu skargi nadzwyczajnej;
stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej.
CZEŚĆ III. WZORY PISM PROCESOWYCH SKARGI KASACYJNEJ zawiera wzory skargi kasacyjnej wnoszone z powodu:

nieważności postępowania (podstawa proceduralna),
oczywistego uzasadnienia (podstawa proceduralna),
potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości (podstawa materialnoprawna),
wystąpienia istotnego zagadnienia prawnego (podstawa proceduralna i materialna).
CZĘŚĆ IV. KAZUS Z ROZWIĄZANIEM – SKARGĄ KASACYJNĄ to przykładowe zadanie/stan faktyczny wraz z rozwiązaniem polegający na sporządzeniu skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w związku z naruszeniem prawa materialnego – art. 3983 § 1 pkt 1 KPC. Odpowiada on modelowi zadań występujących na egzaminach prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autorki zaprezentowane rozwiązanie zwraca uwagę Czytelnika na:

zachowanie wymagań formalnych skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej,
umiejętność zastosowania właściwych przepisów oraz ich interpretację,
poprawność zaproponowanego rozwiązania oraz uwzględnienie interesu reprezentowanej strony.