Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19

Zobacz więcej o artykule

Zmiany w funkcjonowaniu

Napisał: Jan Maciej Czajkowski

Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowane w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości. Podjęto między innymi próbę odpowiedzi na pytania:
- Jak prawidłowo prowadzić gospodarkę mieszkaniową i na co przy tej okazji przede wszystkim zwracać uwagę?
- Jak powinny wyglądać uchwały rady gminy dotyczące różnych aspektów zbywania gminnych nieruchomości?
- Jak wyglądają relacje między gospodarką nieruchomościami a instrumentami planowania przestrzennego?
- Jaka jest rola organów gminy w kluczowych postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości?

W książce Gospodarowanie nieruchomościami w gminie szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z obrotem nieruchomościami publicznymi. Omówiono w niej:
- zasady sprzedaży nieruchomości gminnych,
- sytuacje, w których stosowany jest tryb przetargowy,
- przypadki stosowania bezprzetargowego trybu zbywania nieruchomości,
- określenie przesłanek dotyczących prawa pierwszeństwa oraz prawa pierwokupu nieruchomości,
- zasady ustanawiania bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gminnych.
- Kolejnym zagadnieniem szeroko omówionym w publikacji Gospodarowanie nieruchomościami w gminie jest gospodarka mieszkaniowa, która stanowi jedno z największych wyzwań dla organów gminy. W książce dokonano analizy przepisów i kluczowych problemów (przede wszystkim z perspektywy organów gminy), a mianowicie:
- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- zasad najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
- zasad przyznawania lokalu socjalnego i odszkodowania jako konsekwencji braku możliwości przyznania takiego lokalu,
- zasad związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów najmu lokali socjalnych,
- gospodarowania zasobem pomieszczeń tymczasowych.

Dzięki tej książce dowiesz się:
- Jak przygotowywać umowy najmu nieruchomości gminnych?
- Jak uchwalać plany gospodarowania nieruchomościami mieszkalnymi?
- Jakie występują problemy przy podejmowaniu uchwał związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi?
- Na co zwrócić uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawach podziałów nieruchomości?
- Jak wyglądają zależności między gospodarką nieruchomościami a planowaniem przestrzennym?
- Jaka jest rola władz gminnych w procedurze dotyczącej wywłaszczeń nieruchomości?

W książce Gospodarowanie nieruchomościami w gminie znajdują się odpowiedzi na wiele trudnych pytań, m.in.:
- Jak powinna być sformułowana uchwała wyznaczająca zasady sprzedaży nieruchomości gminnych?
- Czy uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży i bonifikaty na nieruchomościach gminnych mogą odnosić się do konkretnych przypadków?
- Kiedy wypowiedzieć umowę najmu gminnego lokalu mieszkalnego?
- Jak gospodarować gminnymi lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi?
- Co oznacza zgodność ewidencyjnego podziału nieruchomości z planem miejscowym?
- Co dokładnie oznacza, że podstawą gminnej gospodarki nieruchomościami powinno być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19 Praktyczne opracowanie skoncentrowane na jednostkach samorządu terytorialnego w związku z COVID-19. Wiele podjętych przez rząd decyzji i regulacji prawnych spowodowało konieczne przemodelowanie działalności JST i wpłynęło na stan ich finansów. W prezentowanej publikacji omówiono przede wszystkim konsekwencji budżetowe i organizacyjne dotyczące gmin, powiatów i województw. Wskazuje także kierunki postępowań JST dotyczące przygotowania budżetów, organizacji oświaty i pomocy społecznej w okresie jesień 2020 r. i wiosna 2021 r.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki to:

Aktualność prezentowanych treści (wiele rozwiązań opisanych jest na podstawie projektów aktów prawnych np. e-doręczenia) o których znaczeniu powinni już wiedzieć przedstawiciele gmin;
Doskonale dobrany skład autorów: łączy samorządowców, pracowników RIO, ekspertów ds. finansów JST i informatyzacji, profesjonalistów z zakresu działalności JST;
Pokazuje rozwiązania i symulacje podejmowanych decyzji przez włodarzy JST;
Wskazuje kierunki i możliwości działania w kolejnych kwartałach;
Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności, poparte wieloletnim doświadczeniem autorów;
Dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień;
Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych;
Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa.
W obecnej trudnej sytuacji każdy skarbnik zastanawia się jak przygotować budżet swojej jednostki na przyszły rok. Budżety jednostek samorządu terytorialnego z całą pewnością odczują skutki finansowe epidemii COVID-19, szczególnie po zamrożeniu gospodarki na tak szeroką skalę jaka miała miejsce na przełomie marca i kwietnia br. W pierwszej kolejności – z uwagi na zmianę terminu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. - należało się liczyć z zaburzeniem bieżącej płynności finansowej. Ponadto wprowadzone możliwości odraczania i umarzania podatków lokalnych (w szczególności podatku od nieruchomości) również przyczyniły się do zaburzenia harmonogramu wpływu środków pieniężnych do budżetów samorządu. W drugiej kolejności należy spodziewać się decyzji budżetowych podejmowanych przez organy stanowiące JST polegające na dostosowaniu wydatków budżetu oraz próby urealniania harmonogramów spłat zadłużenia do faktycznych możliwości finansowych wynikających z realnie uzyskiwanych w 2020 r. dochodów budżetowych. Nie bez znaczenia będą tu także regulacje wprowadzone tzw. „Tarczą 4.0" polegające na przemodelowaniu reguł równoważenia części bieżącej budżetu (art. 242) oraz limitu poziomu spłat zadłużenia (art. 243), a także transfer środków do budżetów JST poprzez Fundusz Inwestycji Lokalnych.

W publikacji podjęto próbę przeanalizowania obecnego stanu finansów JST na podstawie wieloletnich prognoz finansowych JST oraz sprawozdawczości budżetowej za I kwartał 2020 r. podejmowanych w okresie od początku kwietnia do końca czerwca, co powinno wskazać pewne zjawiska dotyczące decyzji budżetowych wynikających ze skutków epidemii.

Prezentowana książka to jednak nie tylko kwestie związane z finansami ale także z organizacją pracy urzędu. Ustawa COVIDowa wprowadziła szereg nowych instytucji, dotąd nieznanych procedurze administracyjnej, bo jak prowadzić postępowanie administracyjne bez fizycznego udziału obywatela? Które przepisy KPA przyjdą z pomocą urzędnikom? Po pierwsze, możliwość świadczenia usług administracyjnych drogą elektroniczną została przewidziana i uregulowana przez ustawodawcę już w zasadach ogólnych KPA. Jak wskazuje art. 14 § 1 KPA sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. A zatem wykorzystywanie dokumentów elektronicznych w postępowaniu odpowiada zasadzie pisemności i rozwiązuje wiele problemów, tylko jak to rozwiązać praktycznie gdy nie każdy obywatel ma profil zaufany? Na te pytania odpowiada właśnie prezentowany poradnik.

Dzięki tej publikacji Czytelnik otrzyma wiedzę z zakresu:

Finansów w tym:

Przewidywane konsekwencje budżetowe epidemii COVID-19 – pierwsze oceny,
Główne źródła wypracowywania nadwyżki operacyjnej i mechanizmy ich wdrażania,
Planowanie budżetowe a znowelizowane reguły z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych,
Racjonalność zaciągania zobowiązań dłużnych (na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i restrukturyzację długu).
Organizacji pracy urzędów administracji:

Systemy teleinformatyczne,
zdalna identyfikacja interesanta,
Elektronizacja doręczeń.
Mechanizmy wsparcia:

Polityka podatkowa wsparciem dla przedsiębiorców,
Nie tylko przedsiębiorcy. Pomoc dla NGO.
Świadczenie wybranych usług społecznych:

Pomoc społeczna w warunkach COVID-19 – procedura i nowe wyzwania,
Edukacja,
Ochrona zdrowia.